1. §1 Definicje
 2. § 2 Postanowienia ogólne
 3. §3 Świadczenie usług drogą elektroniczną, wypowiedzenie umowy
 4. §4 Zakładanie i obsługa konta
 5. §5 Migracja między pakietami
 6. §6 Darmowy Pakiet "Green"
 7. §7 Zakończenie Umowy
 8. §8 Odpowiedzialność
 9. §9 Płatności oraz dostawa
 10. §10 Reklamacje
 11. §11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 12. §12 Powierzenie przetwarzania danych osobowych umieszczonych w serwisie internetowym
 13. §13 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

 1. Regulamin — niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 poz. 344), który określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.abcfaktury.pl, w szczególności reguluje:
 • warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta;

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • zasady postępowania reklamacyjnego.

 1. BinSoft, Usługodawca, Administrator Danych Osobowych — BinSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Szczytnie przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: PL7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367.

 2. Serwis Internetowy — działająca pod adresem www.abcfaktury.pl, witryna internetowa prowadzona przez firmę BinSoft, za pośrednictwem której Klient może korzystać z usług opisanych na stronie www.abcfaktury.pl.

 3. Klient, Usługobiorca, Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego.

 4. Zamówienie — akceptacja oferty Usługodawcy lub czynności mające na celu zamówienie Usługi, powzięcie zobowiązań wynikających z Umowy
  w szczególności zapłatę za wykonaną usługę przez Usługodawcę.

 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną — usługi elektroniczne udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. Umowa świadczona na odległość — umowa świadczenia usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 7. Polityka prywatności — określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy, w tym plików cookies stanowiąca integralną część Regulaminu, dostępna w Serwisie Internetowym.

 8. Konto — zbiór informacji przechowywanych w Serwisie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Usługobiorcy oraz składanych przez niego Zamówień.

 9. Cena — należność, jaką Klient zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane usługi w przypadku zawarcia umowy. Podane na stronie ceny są cenami netto (nie zawierają niezbędnego podatku VAT). W podsumowaniu zamówienia widoczne są ceny brutto (zawierające niezbędny podatek VAT).

 10. Opłata za zamianę pakietu – podczas zmiany pakietu z niższego (tańszego) na wyższy (droższy) należy uiścić opłatę. Wysokość tejże opłaty jest uzależniona od różnicy w cenie między dotychczasowym a nowym pakietem (w zależności od wybranego pakietu) wyliczonej proporcjonalnie do ilości dni ważności dotychczasowego pakietu.

 11. Dostawa — przesłanie drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail informacji o uzyskaniu licencji na zakupione usługi wraz z niezbędnymi kluczami rejestracyjnymi.

 12. Abonament — opłata uiszczana przez Klienta za świadczenie przez Usługodawcę płatnych usług w danym Okresie Rozliczeniowym.

 13. Plan Abonamentowy — pakiet dostępnych funkcji Serwisu Internetowego wybranego przez Klienta.

 14. RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Jeżeli umowa zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie stanowi inaczej, zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu Internetowego, w szczególności dotyczącą składanych zamówień, reklamacji itp., należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@binsoft.pl lub drogą tradycyjną (pocztową) na adres: BinSoft Sp. z o.o., ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno.

 3. Komunikacja pomiędzy stronami będzie odbywać się w języku polskim, o ile Usługodawca wraz Klientem zgodnie nie postanowią inaczej.

 4. Przystąpienie przez Klienta do współpracy z Usługodawcą, w szczególności złożenie zamówienia u Usługodawcy, oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną, wypowiedzenie umowy

 1. Pełna lista usług oraz funkcjonalności wraz ich opisem jest zależna od wybranego przez Klienta pakietu i jest dostępna na stronie www.abcfaktury.pl.

 2. W ramach Systemu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Zawieranie umowy z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.abcfaktury.pl poprzez rejestrację Usługobiorcy.

 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

  4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

  4.2. Wypowiedzenia umowy Klient może dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@binsoft.pl, poprzez korespondencję tradycyjną wysłaną na adres Usługodawcy lub korzystając z odpowiedniego narzędzia udostępnionego w panelu Klienta. Umowa wygasa w chwili otrzymania przez Usługodawcę stosownego wypowiedzenia lub w momencie zamknięcia Konta w Systemie. Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres abonamentu, po uprzednim poinformowaniu o skutkach wypowiedzenia umowy.

§4 Zakładanie i obsługa konta

 1. Zakładanie konta polega na wypełnieniu stosownego formularza udostępnionego w serwisie internetowym. Niezbędne dane do założenia konta to:

  • numer NIP firmy
  • imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Usługobiorcy
  • wybrany pakiet
  • adres e-mail
  • numer telefonu.
 2. W momencie zakładania konta Użytkownik dokonuje wyboru Planu abonamentowego. W przypadku wyboru darmowego pakietu, Usługodawca nie obciąży Klienta żadnymi opłatami za korzystanie z serwisu do czasu zmiany pakietu na płatny. Po wybraniu płatnego pakietu Użytkownik będzie obciążany opłatą abonamentową zgodną z wybranym pakietem po 31 dniach od momentu rejestracji, o ile nie zmieni do tego czasu pakietu na darmowy lub inny płatny zgodnie z §5.

 3. Licencja za wybrany pakiet jest roczna i wydłuża się automatycznie wraz z każdym logowaniem do systemu o kolejny rok licząc od dnia logowania.
 4. W przypadku pakietów płatnych Użytkownik ma do wyboru sposób rozliczeń: płatność za rok z góry (365 dni) lub płatności miesięczne (31 dni).
 5. W przypadku pakietów płatnych nieuiszczenie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy powoduje zablokowanie możliwości wystawiania dokumentów.
 6. Aby odblokować możliwość wystawiania dokumentów Użytkownik może:

  6.1. uruchomić pakiet darmowy Green

  6.2. uiścić płatność za wybrany pakiet.

 7. W przypadku uiszczenia płatności za wybrany pakiet data ważności pakietu obowiązuje od dnia jego zakupu na okres zgodny z rodzajem wybranego pakietu (365 lub 31 dni).

§5 Migracja między pakietami

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu w dowolnym momencie.
 2. Zmiana pakietu z płatnego na inny płatny wiąże się z:

  2.1. Dostępem do funkcjonalności i narzędzi, które posiada nowy pakiet.

  2.2. Utratą dostępu do ewentualnych danych, funkcjonalności i narzędzi, które posiadł pakiet poprzedni i których nie posiada nowy pakiet, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o skutkach zmiany pakietu.

  2.3. Zmiana pakietu następuje w chwili zakupu nowego pakietu.

  2.4. Zmiana pakietu może wiązać się z koniecznością uiszczenia Opłaty za zmianę pakietu.

  2.5. Zmiana pakietu wiąże się z wydłużeniem ważności obowiązującego pakietu o wybrany w ramach nowego pakietu okres.

 3. Zmiana pakietu z bezpłatnego na płatny wiąże się z:

  3.1. Dostępem do funkcjonalności i narzędzi, które posiada nowy pakiet.

  3.2. Opłatą za nowy pakiet zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  3.3. Zmiana pakietu następuje w chwili zakupu nowego pakietu.

  3.4. Zmiana pakietu wiąże się z obowiązywaniem nowej daty ważności – w zależności od wybranego pakietu.

 4. Zmiana pakietu z płatnego na bezpłatny wiąże się z:

  4.1. Dostępem do funkcjonalności i narzędzi, które posiada darmowy pakiet.

  4.2. Utratą dostępu do ewentualnych danych, funkcjonalności i narzędzi, które posiadł pakiet poprzedni i których nie posiada nowy pakiet, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o skutkach zmiany pakietu.

  4.3. Zmiana pakietu następuje w chwili aktywacji nowego pakietu.

 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności za niewykorzystane dni ważności poprzedniego (płatnego) pakietu po uprzednim poinformowaniu o skutkach zmiany pakietu.

§6 Darmowy Pakiet "Green"

 1. Użytkownik może korzystać z bezpłatnego pakietu określanego w Cenniku nazwą Green.
 2. Ograniczenia dotyczące pakietu Green są zgodne z wykazem funkcji w Cenniku zawartym na stronie: www.abcfaktury.pl.
 3. Darmowy Pakiet Green posiada miesięczny limit dokumentów.
 4. Do limitów dokumentów obowiązujących w pakiecie Green wlicza się dokumenty ze statusem: Zatwierdzony. Usunięcie z bazy danych dokumentu ze statusem Zatwierdzony lub zmiana statusu dokumentu na W trakcie edycji uwalnia pozycję z limitu.
 5. Niewykorzystanie miesięcznego limitu dokumentów nie pozwala na przeniesienie niewykorzystanych ilości dokumentów na kolejny miesiąc.
 6. Miesięczny limit dokumentów dotyczy miesiąca kalendarzowego.

§7 Zakończenie Umowy

 1. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zamknąć swoje konto.
 2. Zamknięcia konta można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@binsoft.pl, lub poprzez korespondencję tradycyjną wysłaną na adres Usługodawcy lub korzystając z odpowiedniego narzędzia udostępnionego w panelu Klienta.
 3. W momencie zamknięcia konta użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres wykupionego abonamentu po uprzednim poinformowaniu skutkach zamknięcia konta.
 4. W przypadku darmowego pakietu Twoja licencja jest ważna 1 rok, licząc od ostatniego zalogowania się do systemu. W przypadku płatnego pakietu licencja jest ważna przez okres, na jaki ją zakupiłeś. Jeśli nie przedłużysz licencji, aplikacja przez 30 dni będzie działać w trybie "tylko do odczytu". Po upływie tego okresu Twoje konto wraz z danymi zostaną usunięte.

§8 Odpowiedzialność

 1. BinSoft dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi.
 2. W przypadku czasowej niedostępności usługi z powodu awarii, prac konserwacyjnych lub innych przyczyn wynikających z winy BinSoft, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności.
 3. Wszystkie usługi oferowane przez BinSoft powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkowni BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Użytkowników oraz przechowywane dane i informacje.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł i kluczy dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 6. BinSoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł lub kluczy, również w sposób nieuprawniony.
 7. BinSoft dostarcza usługę abcFaktury jako usługę hostingową i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Użytkownika na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika, jak również za ich ewentualną utratę.
 8. BinSoft zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika drogą elektroniczną z zachowaniem minimum jednodniowego wyprzedzenia. Planowane czasowe wyłączenie usługi będzie trwać nie dłużej niż 5 dni.
 9. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, problemów z połączeniem z usługą, problemów wynikających po stronie użytkownika, błędów w bazie danych związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem korzystającym z usługi.
 10. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych, ujawnienia ich osobom trzecim lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.
 11. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi spowodowane działaniem osób/podmiotów trzecich będących poza kontrolą BinSoft, a także działaniem siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§9 Płatności oraz dostawa

 1. Z tytułu wykonania umowy Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu wartość. Wartość ta jest sumą cen brutto (zawierających podatek VAT) wszystkich zamawianych usług i może ona być rozliczana w formie płatności za rok z góry (365 dni) albo płatności miesięcznych (co 31 dni od dnia zawarcia umowy).

 2. Podana cena jest wyrażona w złotych polskich (PLN).

 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta za pośrednictwem agentów rozliczeniowych, jakimi są:

  • Przelewy24.pl (PayPro SA (PayPro)) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  • paynow (mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88).
  • Blue Media S.A. (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.) - obsługujący karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).
  • PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg)).
 4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są przez Usługodawcę w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 5. Usługa zostanie udostępniona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy. Użytkownik zobligowany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 6. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, w formularzu rejestracyjnym.

 7. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931).

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Cennika.

§10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, można przesyłać w wiadomości e-mail na adres kontakt@binsoft.pl, za pośrednictwem formularza dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 2. Podczas składania reklamacji należy opisać zauważoną wadę i sprecyzować swoje żądania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@binsoft.pl bądź listownie na adres siedziby Usługodawcy.

§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest firma BinSoft Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: PL7451847216, REGON: 36516985100000, KRS: 0000625979.

 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez serwis zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.abcfaktury.pl/polityka-prywatnosci.

 3. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania zamówienia przez Klienta Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego zamówienia.

§12 Powierzenie przetwarzania danych osobowych umieszczonych w serwisie internetowym

 1. Usługobiorca, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu Internetowego powierza Usługodawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Usługobiorcę do tego procesu.

 2. Zakres danych, o których mowa powyżej obejmuje dane zwykłe, a w szczególności: nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, imię i nazwisko. Każdą inną informację Usługobiorca wprowadzana do serwisu na własne ryzyko.

 3. Dane, o których mowa powyżej dotyczą danych Kontrahentów Usługobiorcy.

 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi oferowanej przez Serwis Internetowy.

 5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Usługodawcy przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

 6. Usługodawca przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie trwania umowy oraz do 30 dni po usunięciu konta, rozwiązaniu umowy, zmianie pakietu.

 7. Usługodawca, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem usuwa dane osobowe, chyba że przed upływem wskazanego 30 dniowego terminu Administratora wskaże Podmiotowi Przetwarzającym, aby ten zwrócił mu wszelkie dane osobowe oraz usunął wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy stanowią inaczej.

 8. Usługodawca zobowiązuje się, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

 9. Usługodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Usługodawcę, jak i po ustaniu zatrudnienia.

 10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Usługodawca będzie pomagał Usługobiorcy administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać́ się̨ z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą̨, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać́ się̨ z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

 11. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

 12. Użytkownik ma prawo do przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez Zleceniobiorcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. O zamiarze przeprowadzenia przez Użytkownika kontroli, Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Usługodawcy. Kontrola następuje w dogodnym ustalonym przez strony terminie, nie wcześniej jednak jak w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Usługodawcy zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 13. Kontrola obejmuje zakresem wyłącznie przetwarzanie powierzonych danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy.

 14. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania informacji, o których dowiedział się realizując prawo kontroli, tym samym zobowiązuje się zapewnić, a by wszystkie osoby biorące udział w realizacji czynności kontrolnych, bądź osoby mające dostęp do ich wyników złożyły oświadczenie o zachowaniu w poufności.

 15. Czynności kontrolne odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Zleceniobiorcę.

 16. Czynności kontrolne nie mogą utrudniać działalności Usługodawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Usługodawcy.

 17. W zakresie, w jakim Użytkownik realizuje ww. prawo kontroli, Usługodawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów, obejmujących między innymi wynagrodzenia pracowników lub współpracowników oddelegowanych do nadzorowania ww. czynności.

 18. Umowa powierzenia obowiązuje przez okres trwania Umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Regulaminu obowiązują od dnia 05 października 2022 r.

 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla Usługodawcy miejscowo sąd powszechny.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów i usług oferowanych przez firmę BinSoft — Serwis internetowy abcfaktury.pl — oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. W kwestiach nienormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

Ostatnia modyfikacja: 12 października 2022